Wegverkeerslawaai en railverkeerslawaai

In stedelijke en buiten stedelijke gebieden ervaren mensen steeds vaker hinder als gevolg van wegverkeerslawaai- tram- of railverkeerslawaai. Dit betreft vooral geluidoverlast afkomstig van weg- en railverkeer in de directe omgeving. Ancoor is dagelijks bezig met het beantwoorden van vragen en het uitwerken van integrale oplossingen in omgevingsgebieden waarbinnen steeds meer verschillende functies naast elkaar moeten kunnen worden uitgeoefend. Een Akoestisch onderzoek weg- en of railverkeerslawaai behoort onder anderen tot de kerntaken van Ancoor. Dit betreft zowel onderzoek dat wordt uitgevoerd bij het realiseren en reconstrueren van nieuwe infrastructuur (wegen, spoorlijnen e.d.) als ook bij de realisatie van nieuwbouw of renovatie van woningen en andere bouwprojecten. Mensen worden steeds mobieler en zijn voortdurend onderweg. Ook de hoeveelheid te transporteren goederen neemt in stijgende lijn toe. Goederen worden niet alleen doormiddel van vrachtverkeer en 

goederentreinen vervoerd, maar ook via scheepvaart en per vrachtvlucht. Dit heeft tot gevolg dat de overlast die dat met zich meebrengt ook in snel tempo toeneemt. Hoe beperken we die overlast en risico's tot een aanvaardbaar niveau? Ancoor is dagelijks bezig met het beantwoorden en uitwerken van deze vragen.

Kaart
Opbellen
E-mail
Info