ANCOOR SEPT. 2023

Nieuwsbrief: De zomervakantie is weer voorbij, terug naar het kantoor.

De zomervakantie is weer ten einde voor het grootste deel van Nederland. Mensen gaan weer terug naar hun werkplek na hun vakantie vooral te hebben doorgebracht in de buitenlucht. Dat zal voor de meesten van ons wel weer even wennen zijn. Terug naar de drukke kantooromgeving met veel achtergrondgeluiden, dit kan leiden tot overprikkeling en frustratie. Waarom is een werkplek met goed gereguleerde akoestiek eigenlijk zo belangrijk? En wat zijn de gezondheidseffecten op korte maar ook vooral op langere termijn?

1. Gehoorschade: Langdurige blootstelling aan te hard geluid kan leiden tot gehoorschade, variërend van tijdelijke gehoorverlies tot permanente doofheid. Geluidsniveaus boven 85 decibel (dB) kunnen schadelijk zijn, vooral als de blootstelling langdurig is.
2. Stress en irritatie: Constant achtergrondlawaai of ongewenst geluid kan leiden tot stress, prikkelbaarheid en frustratie. Dit kan de concentratie verstoren en het algemene welzijn verminderen.
3. Concentratieproblemen: Te veel geluid of storende geluiden kunnen de concentratie en productiviteit verminderen, vooral in werkomgevingen zoals kantoren of studieruimtes.
4. Slaapproblemen: Geluidsoverlast, met name 's nachts, kan leiden tot slaapproblemen en verstoring van de slaapkwaliteit. Dit kan resulteren in vermoeidheid en verminderde alertheid overdag.

5. Communicatieproblemen: Te veel achtergrondlawaai kan communicatie bemoeilijken, omdat mensen harder moeten praten om elkaar te verstaan. Dit kan de interactie in sociale situaties belemmeren.
6. Gezondheidseffecten: Onderzoek heeft aangetoond dat langdurige blootstelling aan hoge geluidsniveaus verband kan houden met gezondheidsproblemen zoals hoge bloeddruk, hart- en vaatziekten en zelfs verminderde cognitieve functies.
7. Psychologische impact: Overmatig geluid kan leiden tot gevoelens van ongemak, angst en depressie. Het kan ook de algemene tevredenheid met een binnenruimte verminderen.

Om deze problemen zoveel mogelijk te beperken, is het belangrijk om geluidmetingen uit te voeren en geluid absorberende materialen toe te passen in binnenruimtes. Dit kan onder anderen worden bereikt door het gebruik van materialen, zoals tapijten, gordijnen, akoestische panelen, wandbekleding, enzovoort. Ook het ontwerp van de ruimte, met aandacht voor de indeling van het meubilair, kan helpen om geluidsoverlast te verminderen en een comfortabele leef/werk omgeving te creëren. Heeft u advies nodig voor de akoestiek op uw werkplek of heeft u vragen over een ander akoestisch aspect? Neem dan gerust contact met ons op.

De brede kennis van Ancoor: Expertises in de schijnwerpers

Tot de door ons bureau uit te voeren advieswerkzaamheden behoren onder anderen: Geluidadvisering Industrie. Geluidhinder afkomstig van bedrijven en inrichtingen neemt naarmate de bevolkingsdichtheid verder toeneemt, een steeds belangrijkere rol in. Ons bureau brengt op basis van metingen en berekeningen de optredende geluidbelastingen in beeld. Dit zowel ten behoeve van vergunningverlening als ten behoeve van voorgenomen uitbreidingen van bedrijfsbestemmingen. Ook bij voornemens om woonbestemmingen in de directe nabijheid van bedrijfsbestemmingen te realiseren.  Ook adviseren wij bij de op te nemen geluid reducerende maatregelen om aan de gestelde wet– en regelgeving te kunnen voldoen. Geluidadvisering Weg– en spoorwegverkeer. Dit geldt eveneens voor geluidhinder afkomstig van weg- en spoorwegverkeer. Ook  de ruimte voor de aanleg en reconstructie van wegen en spoorwegen wordt steeds beperkter naarmate de bevolkingsdichtheid toeneemt. Er is nagenoeg altijd sprake van tegenstrijdige belangen tussen (spoor-)wegbeheerders

en de bewoners in de directe omgeving hiervan. Voor een goede belangenafweging is een juridisch goed onderbouwd akoestisch onderzoek van essentieel belang. Ruimtelijke inpassing uitbreidingsgebieden. De ruimtelijke inpassing van te projecteren woon– en/of bedrijfsbestemmingen in een bepaalde omgeving wordt steeds lastiger. Dit terwijl de vraag naar toekomstige uitbreidingsgebieden steeds verder toenemen. Wij kunnen bij de advisering hieromtrent bogen op een groot aantal projecten waaraan wij in de loop der jaren medewerking hebben verleend. Onze ervaring hierbij is dat veel op voorhand voorziene belemmeringen in de regel op eenvoudige wijze kunnen worden weggenomen en realisatie alsnog mogelijk is. Bouwakoestiek. Wij verrichten geluidsmetingen om de geluidweerstand van scheidingsconstructies binnen woonbestemmingen te kunnen bepalen. Ook stellen wij berekeningen op met betrekking tot de advisering van toe te passen materialen om aan de gestelde wet– en regelgeving te  kunnen voldoen.

 

Kaart
Opbellen
E-mail
Info