ANCOOR JUNI 2023

Nieuwsbrief: Op weg naar de nieuwe Omgevingswet!

De Omgevingswet komt eraan! Onder de nieuwe wet worden Milieu en Ruimte volledig geïntegreerd. De integratie van Milieu en Ruimte [RO] is één van de lastigste en meest uitdagende opgaven in het nieuwe Omgevingswetstelsel. In de nieuwe situatie veranderd er voor de Ruimtelijke inpassing van geprojecteerde uitbreidingsgebieden qua regelgeving derhalve nog al wat. Dit geldt dus ook voor de werkwijze van projectontwikkelaars en stedenbouwkundige bureaus bij de uitwerking van plannen. Ancoor is op de gewijzigde regelgeving voorbereid en kan u hierbij helpen. De hiervoor uitgewerkte nieuwe systematiek is omschreven in de VNG-publicatie ‘Milieu-zonering nieuwe stijl’. Deze vormt de basis voor het plannen en toetsen van nieuwe ruimtelijke ontwikkelingen onder de Omgevingswet.

In tegenstelling tot milieuvergunningverlening, waarbij de grondslag de bescherming van het milieu betreft, wordt in de nieuwe systematiek het belang van een goede ruimtelijke ordening/gezonde en veilige en fysieke leefomgeving ten behoeve van een optimaal en doelmatig grondgebruik, centraal gesteld. Hierbij gaat het om milieu-thema’s die afstand gerelateerd zijn, waaronder geluid. De systematiek onderscheidt in de nieuwe situatie voor geluid vier zones, met oplopende geluidruimten. De zones sluiten aan bij de huidige zones voor de milieu categorieën 2 tot en met 4.1 uit de bestaande VNG-publicatie. Overeenkomstig de huidige situatie, wordt er voor de situering van een geprojecteerd plangebied in een zone, eveneens onderscheid gemaakt tussen een rustig woongebied of een gemengd gebied.

De brede kennis van Ancoor: Expertises in de schijnwerpers

Tot de door ons bureau uit te voeren advieswerkzaamheden behoren onder anderen: Geluidadvisering Industrie. Geluidhinder afkomstig van bedrijven en inrichtingen neemt naarmate de bevolkingsdichtheid verder toeneemt, een steeds belangrijkere rol in. Ons bureau brengt op basis van metingen en berekeningen de optredende geluidbelastingen in beeld. Dit zowel ten behoeve van vergunningverlening als ten behoeve van voorgenomen uitbreidingen van bedrijfsbestemmingen. Ook bij voornemens om woonbestemmingen in de directe nabijheid van bedrijfsbestemmingen te realiseren.  Ook adviseren wij bij de op te nemen geluid reducerende maatregelen om aan de gestelde wet– en regelgeving te kunnen voldoen. Geluidadvisering Weg– en spoorwegverkeer. Dit geldt eveneens voor geluidhinder afkomstig van weg- en spoorwegverkeer. Ook  de ruimte voor de aanleg en reconstructie van wegen en spoorwegen wordt steeds beperkter naarmate de bevolkingsdichtheid toeneemt. Er is nagenoeg altijd sprake van tegenstrijdige belangen tussen (spoor-)wegbeheerders

en de bewoners in de directe omgeving hiervan. Voor een goede belangenafweging is een juridisch goed onderbouwd akoestisch onderzoek van essentieel belang. Ruimtelijke inpassing uitbreidingsgebieden. De ruimtelijke inpassing van te projecteren woon– en/of bedrijfsbestemmingen in een bepaalde omgeving wordt steeds lastiger. Dit terwijl de vraag naar toekomstige uitbreidingsgebieden steeds verder toenemen. Wij kunnen bij de advisering hieromtrent bogen op een groot aantal projecten waaraan wij in de loop der jaren medewerking hebben verleend. Onze ervaring hierbij is dat veel op voorhand voorziene belemmeringen in de regel op eenvoudige wijze kunnen worden weggenomen en realisatie alsnog mogelijk is. Bouwakoestiek. Wij verrichten geluidsmetingen om de geluidweerstand van scheidingsconstructies binnen woonbestemmingen te kunnen bepalen. Ook stellen wij berekeningen op met betrekking tot de advisering van toe te passen materialen om aan de gestelde wet– en regelgeving te  kunnen voldoen.

Kaart
Opbellen
E-mail
Info