ANCOOR JULI 2023

Nieuwsbrief: bestemmingsplannen en geluid afkomstig van warmtepompen.


De bestemmingen die in een bestemmingsplan aan gronden worden gegeven, mogen niet in strijd zijn met een goede ruimtelijke ordening. Als een bestemmingsplan, warmtepompen bij woningen mogelijk maakt, moet er onderzoek gedaan worden naar de geluidbelasting als gevolg van deze warmtepompen. Vast moet komen te staan of in de omgeving sprake is en blijft van een aanvaardbaar (akoestisch) woon- en leefklimaat. In een uitspraak van 28 juli 2021 heeft de Raad van State geoordeeld dat de gemeenteraad bij vaststelling van het bestemmingsplan voor de beoordeling van mogelijke geluidsoverlast van warmtepompen niet kan volstaan met een verwijzing naar de procedure over de omgevingsvergunning. De gemeenteraad moet bij het bestemmingsplan een afweging maken van de mogelijke gevolgen voor de omgeving na realisatie van warmtepompen en moet onderzoeken of een aanvaardbaar akoestisch woon- en leefklimaat blijft bestaan. Wel kan de gemeenteraad – als het bestemmingsplan is vastgesteld na 1 april 2021 in het kader van de toets aan de goede ruimtelijke ordening

aansluiten bij de norm van artikel 3.8 lid 2 van het Bouwbesluit 2012. Deze norm is namelijk specifiek geschreven ter bescherming van de omwonenden. Enkel verwijzen is niet voldoende. Er moet onderzocht worden of aan deze norm wordt voldaan.
Dat in het kader van een goede ruimtelijke ordening aangesloten kan worden bij dergelijke normen blijkt (bijvoorbeeld) uit de uitspraak van 2 september 2020.1]Het bestemmingsplan dat ter discussie stond voorziet in de nieuwbouw van een schoolgebouw. In het akoestisch onderzoek is de geluidbelasting van de drie warmtepompen op het dak van de voorziene nieuwbouw onderzocht. De Raad van State oordeelde dat het langtijdgemiddelde en het maximale geluidniveau van 1 warmtepomp in overeenstemming waren met de normen uit het Activiteitenbesluit (artikel 3.8 lid 2 van het Bouwbesluit bestond destijds nog niet). Omdat daarbij de berekende geluidbelasting ruim beneden de toelaatbare waarden uit het Activiteitenbesluit lag, was relevante cumulatie niet aan de orde en hoefde dus geen onderzoek naar de cumulatieve geluidbelasting te worden verricht.

De brede kennis van Ancoor: Expertises in de schijnwerpers

Tot de door ons bureau uit te voeren advieswerkzaamheden behoren onder anderen: Geluidadvisering Industrie. Geluidhinder afkomstig van bedrijven en inrichtingen neemt naarmate de bevolkingsdichtheid verder toeneemt, een steeds belangrijkere rol in. Ons bureau brengt op basis van metingen en berekeningen de optredende geluidbelastingen in beeld. Dit zowel ten behoeve van vergunningverlening als ten behoeve van voorgenomen uitbreidingen van bedrijfsbestemmingen. Ook bij voornemens om woonbestemmingen in de directe nabijheid van bedrijfsbestemmingen te realiseren.  Ook adviseren wij bij de op te nemen geluid reducerende maatregelen om aan de gestelde wet– en regelgeving te kunnen voldoen. Geluidadvisering Weg– en spoorwegverkeer. Dit geldt eveneens voor geluidhinder afkomstig van weg- en spoorwegverkeer. Ook  de ruimte voor de aanleg en reconstructie van wegen en spoorwegen wordt steeds beperkter naarmate de bevolkingsdichtheid toeneemt. Er is nagenoeg altijd sprake van tegenstrijdige belangen tussen (spoor-)wegbeheerders

en de bewoners in de directe omgeving hiervan. Voor een goede belangenafweging is een juridisch goed onderbouwd akoestisch onderzoek van essentieel belang. Ruimtelijke inpassing uitbreidingsgebieden. De ruimtelijke inpassing van te projecteren woon– en/of bedrijfsbestemmingen in een bepaalde omgeving wordt steeds lastiger. Dit terwijl de vraag naar toekomstige uitbreidingsgebieden steeds verder toenemen. Wij kunnen bij de advisering hieromtrent bogen op een groot aantal projecten waaraan wij in de loop der jaren medewerking hebben verleend. Onze ervaring hierbij is dat veel op voorhand voorziene belemmeringen in de regel op eenvoudige wijze kunnen worden weggenomen en realisatie alsnog mogelijk is. Bouwakoestiek. Wij verrichten geluidsmetingen om de geluidweerstand van scheidingsconstructies binnen woonbestemmingen te kunnen bepalen. Ook stellen wij berekeningen op met betrekking tot de advisering van toe te passen materialen om aan de gestelde wet– en regelgeving te  kunnen voldoen.

Kaart
Opbellen
E-mail
Info