ANCOOR  Akoestiek en Milieu 

Ervaring en visie

 

Verkeer en Infra-projecten.

In stedelijke gebieden ervaren mensen vaak hinder als gevolg van weg- tram- en railverkeer. Dit betreft zowel geluidoverlast als overlast van uitlaatgassen. Daarnaast is er sprake van externe veiligheidsrisico's als gevolg van gevaarlijke transporten over de weg en het spoor. ANCOOR is dagelijks bezig met het beantwoorden van vragen en het uitwerken van integrale oplossingen in omgevingen waarbinnen steeds meer verschillende functies naast elkaar moeten kunnen worden uitgeoefend. Hierbij mag onderling geen hinder worden ervaren.

Akoestisch onderzoek weg- en railverkeerlawaai, onderzoek naar de luchtkwaliteit van het wegverkeer, en de advisering betreffende externe veiligheid behoren tot de kerntaken van ANCOOR. Dit betreft zowel onderzoek dat wordt uitgevoerd bij het realiseren en reconstrueren van nieuwe infrastructuur (wegen e.d.) als ook bij de realisatie van nieuwbouw of renovatie van woningen en andere bouwprojecten. 

Mensen worden steeds mobieler en zijn voortdurend onderweg. Ook de hoeveelheid te transporteren goederen neemt hand over hand toe. Deze worden niet alleen over wegen en spoorlijnen vervoerd, maar ook via het water en door de lucht. Dit heeft tot gevolg dat de overlast die dat met zich meebrengt ook in snel tempo toeneemt. Hoe beperken we die overlast en risico's tot een aanvaardbaar niveau? ANCOOR is dagelijks bezig met het beantwoorden van deze vragen.


Kaart
Opbellen
E-mail
Info