ANCOOR  Akoestiek en Milieu 

Ervaring en visie

 

Verzorgen aanvragen milieuwetgeving.

ANCOOR verzorgt voor haar opdrachtgevers het volledige traject van het opstellen van milieugerelateerde aanvragen, tot het begeleiden van de hierbij behorende procedure en de eventuele implementatie van de voorgeschreven voorzieningen. 

Aanvragen om een omgevingsvergunning moet in vrijwel alle gevallen vergezeld gaan van aanvullende onderzoeken. Hierbij kan worden gedacht een bodemonderzoek, een akoestisch onderzoek, een onderzoek naar de luchtkwaliteit en dergelijke. Verder dienen er bij grotere bedrijven allerhande BREF's te worden uitgewerkt, alsmede een afvalbeheers- en energiereductieplan. Ook dienen inrichtingen te worden doorgelicht op de toepassing van de Best Beschikbare Techniek [BBT]. In nagenoeg alle gevallen kan ANCOOR de betreffende onderzoeken uitvoeren. Daar waar dit niet mogelijk is, verzorgen wij de coördinatie van de aanvullend uit te voeren advieswerkzaamheden, waardoor wij onze opdrachtgevers ontzorgen. 

Bedrijven moeten volgens de wet- en regelgeving in het bezit zijn van een geldige milieuvergunning. De Wet algemene bepalingen omgevingsrecht en het Besluit omgevingsrecht, bepalen voor welk type bedrijven een omgevingsvergunning moet worden aangevraagd en voor welk type bedrijven kan worden volstaan met algemene eisen. 


Kaart
Opbellen
E-mail
Info