ANCOOR  Akoestiek en Milieu 

Ervaring en visie

 

Hydrologie en watertoets

Water speelt in Nederland een grote rol bij gebiedsinrichting en –beheer. Bij (her-)ontwikkelingsprojecten wordt het thema 'water' dan ook als primaire activiteit beschouwd. Uit te werken plannen zullen in de regel 'water-neutraal' moeten worden uitgevoerd. Daarnaast wordt in het kader van duurzaam beheer meer en meer op de vuilwaterriolering aangesloten hemelwater afgekoppeld. Hiervoor wordt een schoonwatersysteem aangelegd van waaruit het schone hemelwater wordt geïnfiltreerd in de bodem, dan wel wordt afgevoerd naar oppervlaktewater. 

Wij ondersteunen onze opdrachtgevers op het gebied van alle grondwater-, waterbodem- en/of oppervlaktewater-vraagstukken. Dit geldt zowel door het uitvoeren van onderzoeken, het ontwerpen van bergings- en infiltratiesystemen als ook door advisering en begeleiding bij watergerelateerde projecten. 

Wij voeren gericht onderzoek uit naar K-waardebepalingen (infiltratie-snelheden), grondwaterstanden, bodemopbouw en dergelijke. Daarnaast dimensioneren en ontwerpen wij plannen waarbij als uitgangspunt geldt dat het binnen een plangebied vallend hemelwater ter plaatse ook weer dient te worden geïnfiltreerd dan wel geborgen. Tevens voeren wij watertoetsen uit.

Uiteraard kunnen wij opdrachtgevers ook ondersteunen bij het doorlopen van diverse procedures in het kader van wet- en regelgeving rondom het thema 'Water'. 


Kaart
Opbellen
E-mail
Info