ANCOOR  Akoestiek en Milieu 

Ervaring en visie

 

Geluidwering en ventilatie gebouwen.

ANCOOR ontwerpt voor gevels van gebouwen de op te nemen akoestische en ventilatietechnische voorzieningen, welke worden gebaseerd op vooraf uit te voeren berekeningen. De akoestische en ventilatietechnische voorzieningen  dienen te zijn afgestemd op de in het Bouwbesluit gestelde minimale eisen. ANCOOR komt met integrale oplossingen die zonder problemen geïntegreerd kunnen worden in het bouwkundige of installatietechnische ontwerp.

Ook het uitvoeren van controlemetingen, met als doel om na te gaan of een scheidingsconstructie voldoet aan de hieraan te stellen eisen, kunnen wij voor opdrachtgevers verzorgen. Dit zelfde geldt voor het doormeten van scheidingsconstructies met als doel aanvullende voorzieningen aan te brengen om geluidoverlast tegen te gaan.

De meeste mensen streven er naar om plezierig en in een gezonde omgeving te kunnen wonen en verantwoord en prettig te kunnen werken. Dit streven wordt bij het uitwerken van deze onderzoeken en adviezen als uitgangspunt/doelstelling overgenomen door onze adviseurs. ANCOOR wordt gevraagd als adviseur in projecten voor woningbouw, utiliteitsbouw en kantoren, onderwijs, gezondheidszorg of combinaties daarvan. Hierbij gaat het zowel om nieuwbouw als om renovatieprojecten of het herbestemmen van functies. 

Kaart
Opbellen
E-mail
Info